Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Watch Live: Jim Hagemann Snabe Keynote at SAPPHIRE NOW

Watch live as SAP Co-CEO Jim Hagemann Snabe gives a keynote at SAPPHIRE NOW.via SAP Newsroom http://www.news-sap.com/watch-live-jim-hagemann-snabe-keynote-at-sapphire-now/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét