Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

A Day In the Life of SAP’s Steve Lucas

Go behind the scenes for a day with the man who drives 52% of SAP’s revenue.via SAP News Center http://www.news-sap.com/day-life-saps-steve-lucas/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét