Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

SAP & City Football Group: Kicking it Real Time

SAP TV Correspondent Jackie Montesinos trains with the pros and gets an inside look at how the City Football Group and SAP will take “the beautiful game” to the cloud.via SAP News Center http://ift.tt/1DkQXLq

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét