Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

FICA_SAMPLE_1708 - FKK_READ_DUNNING_HISTORY - Fast dunning option

Hi gurus,

 

Anyone with experience using the option Fast Dunning in function module FKK_READ_DUNNING_HISTORY ?

 

Thanks in advance.

 

Mario.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét