Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Young Minds, Bright Ideas: Edel Browne

Edel Browne has disrupted Parkinson’s disease with technology. And she hasn’t even reached 20 years old.via SAP News Center http://ift.tt/2gjZcV5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét